מקפיא מהיר בדרך למאפייה
מערך קירור מהיר לפירות
מערך קירור מהיר לפירות (2)
מקפיא מהיר למאפייה (2)
מקפיא מהיר למאפייה
מערך קירור מהיר למאפיה
יחידת קירור מהיר לפירות

Fast cooling (Blast cooling)

Oren & Co’s’ fast cooling and fast freezing systems address the problem of processes that require fast temperature reduction per volume of products in a uniform manner, while adhering to the customer specific product requirements. The process can also be combined with humidity control.

Advantages of fast cooling systems by Oren & Co:

  • High reliability with minimal maintenance

  • Corresponding to customer needs

  • Energy Efficiency

  • The process can be carried out in sections or in continuous product flow

  • Advanced methods to remove heat and distribute cold uniformly as to prevent frostbite

  • Advanced control system for all stages of the process